นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ทางเรา dealsdd.com ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราขอประกาศนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการเว็บ dealsdd.com ของเราทุกท่าน โดยนโยบายที่จะประกาศต่อไปนี้ ขอให้รวมถึง เว็บไซต์ในเครือหรือเว็บไซต์ของทางเราที่ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ dealsdd.com ได้ และรวมถึงสื่อ social media ต่างๆ ที่ทางเราใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์ dealsdd.com ด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมถึงเว็บไซต์ที่ทำการลิงค์ หรือ รีไดเร็ค มายังเว็บของเรา โดยที่เราไม่ทราบและไม่อนุญาตหรือเราไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนดังกล่าว โดยขอประกาศนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนี้คือ

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
          1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Dealsdd ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่างๆ ซึ่งท่านเข้าถึง เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ การแลกเปลี่ยนสินค้า ฝากขายและการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ของการใช้งาน โดย Dealsdd จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย
          1.2 ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ dealsdd.com หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd หรือการใช้เครื่องมือใดๆ บนเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd เป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ Dealsdd ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายอื่นๆ ของ Dealsdd เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่ Dealsdd เห็นสมควร

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          2.1 ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการกับทางเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd ทำได้โดยท่านสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ Dealsdd เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์เท่านั้น และเพื่อประโยชน์ของท่านเองที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อของท่าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านใช้ประกาศหรือโพสต์แสดงในเว็บไซต์ของเรา และท่านยอมรับข้อตกลงการในงานก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิกหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้ว เราจึงถือว่าข้อมูลที่ท่านกรอก ถือเป็นข้อมูลที่ท่านยินยอมให้ใช้แสดงและเผยแพร่ได้ในเว็บไซต์ของเราได้ และท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกและลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากท่านไม่ต้องการใช้บริการเว็บไซต์ของเราในรูปแบบของสมาชิกต่อไป
          2.2 ประกาศของท่าน ท่านตระหนักดีว่าข้อมูลบางประเภทที่ใช้ในการลงประกาศสินค้าหรือบริการนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกแสดงหรือปรากฏให้บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ดังนั้นท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการให้หรือเลือกที่จะแสดงข้อมูลดังกล่าว และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆ ที่ท่านระบุในประกาศสินค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ท่านอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ Dealsdd ในการเก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลต่างๆ ในประกาศของท่านรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (หากมี)
          2.3 การส่งเสริมการตลาด เมื่อท่านเข้าร่วมหรือตอบสนองต่อคำเสนอหรือรายการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ Dealsdd ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ท่านยินยอมตกลงว่า Dealsdd อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานหรือบริการต่างๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมรายการส่งเสริมการตลาดที่ผ่านแพลตฟอร์มของ Dealsdd และของบุคคลภายนอก เพื่อประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการตลาดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ Dealsdd
          2.4 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านหรือบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลของท่านในการกรอกข้อมูลเข้ามายังในระบบของเว็บไซต์เรา ในทุกกรณี ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายหรือเอาผิดใดๆต่อเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd และเราที่เป็นเจ้าของได้ แต่ท่านสามารถแจ้งและร้องเรียนให้เราช่วยเหลือแก้ไขได้ ในกรณีหากท่านพบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านไม่พึงประสงค์ หรือไม่อนุญาตให้ใช้งาน หรือพบมีการแอบอ้างจากบุคคลอื่น
          2.5 การบริการลูกค้า เมื่อท่านได้ติดต่อ Dealsdd ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Dealsdd อาจมีการสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่านและใช้ติดต่อท่านเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น ซึ่ง Dealsdd อาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกที่ท่านได้มอบหรือแจ้งให้ Dealsdd ทราบไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี Dealsdd อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ได้จากการติดต่อหรือสื่อสารระหว่าง Dealsdd กับท่าน เช่น คำขอรับบริการที่ท่านทำขึ้น หรือความคิดเห็นที่ท่านได้ส่งมาให้ Dealsdd ได้

3. การใช้ไอพีแอดเดรส คุกกี้ (Cookies)
          3.1 เพื่อประโยชน์ในการในการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่านและผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีและประโยชน์ขั้นสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจึงอาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ หรือพฤติกรรม การใช้งานเว็บไซต์ของท่านด้วยเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ ฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเราหรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อทำการรวบรวมและวิเคราะห์บางอย่างที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address / Browser / OS / location ของท่าน เป็นต้น
          3.2 เนื่องจากการทำงานของคุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถบันทึกสิ่งที่ท่านสนใจหรือเคยเยี่ยมชม และบันทึกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน ดังนั้น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จึงมีประสิทธิภาพที่จะเรียกคืนค่าบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุกกี้ถูกใช้เพื่อให้ท่านใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยท่านจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในภายหลัง ในทางปฏิบัติ Dealsdd จะใช้คุกกี้ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว โดยคุกกี้ประเภทถาวรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านในระยะเวลาที่นานกว่าประเภทชั่วคราว ในขณะที่คุกกี้ประเภทชั่วคราวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างบราวเซอร์

4. การใช้ข้อมูลส่วนตัว
          4.1 ทางเรา dealsdd.com จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านกรอกหรืออนุญาตให้บุคคคลอื่นกรอกหรืออ้างถึงในเว็บไซต์ของเรา เพื่อประโยช์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือสินค้าหรือบริการของท่านตามที่ท่านได้ยอมรับตามเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนทำการสมัครสมาชิกกับทางเราเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามประเภทของเว็บไซต์ dealsdd.com ของเราที่เปิดโอกาสให้สมัครสมาชิก สร้างประกาศ ข้อมูล หรือสินค้าหรือบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
                    4.1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวของท่านเอง และจำเป็นที่ท่านต้องแสดงข้อมูลติดต่อ เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปยังท่าน โดยทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือการถูกคุกคาม ละเมิดสิทธิ์ หรือทำให้ท่านเสียหายจากข้อมูลดังกล่าวในทุกรณี แต่เราจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ตามที่เราสามารถทำได้และไม่ผิดต่อกฎหมาย
                    4.1.2 เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของ Dealsdd
                    4.1.3 เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ Dealsdd รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
                    4.1.4 เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ Dealsdd และผู้ใช้บริการ และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล ตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง
          4.2 ทางเรา dealsdd.com อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ Dealsdd ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ Dealsdd ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
          4.3 ทางเรา dealsdd.com ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเพื่อการอื่นอันเป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย Dealsdd จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามความจำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5. การแบ่งปันข้อมูล
          5.1 dealsdd.com จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งาน Dealsdd กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากท่านให้กระทำได้ โดยท่านตกลงและยินยอมให้ Dealsdd สามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
                    5.1.1 Dealsdd อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนของท่านกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ สำหรับ Dealsdd ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่จะดำเนินการแทน Dealsdd โดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน
                    5.1.2 Dealsdd สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปยังหรือให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน รวมถึงทำการประมวลผล วิเคราะห์ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
                    5.1.3 Dealsdd สามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจ ซึ่งจะทำให้ Dealsdd สามารถต่อสู้กับมิจฉาชีพและการใช้งานในทางที่ผิดบนแพลตฟอร์มของ Dealsdd เพื่อตรวจสอบการกระทำต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย เพื่อต่อสู้กับการกระทำต้องสงสัยว่าละเมิดนโยบายการใช้งานรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ Dealsdd เพื่อป้องกันสิทธิของ Dealsdd หรือบุคคลภายนอกผู้สุจริต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ท่าน หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองท่านอื่น
          5.2 Dealsdd มีนโยบายไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ Dealsdd จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากท่านให้สามารถกระทำได้ หรือ Dealsdd ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นกรณีที่จำต้องกระทำเป็นการเฉพาะ อนึ่ง สำหรับกรณีที่ Dealsdd มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ Dealsdd ให้เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ โดย Dealsdd อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
          5.3 Dealsdd อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเป็นแต่ละบุคคล) กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและตกลงยอมรับข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ประกาศหรือบริการใดที่ท่านอาจสนใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของ Dealsdd หรือของผู้บุคคลภายนอกรายดังกล่าว
          5.4 เนื่องจากลักษณะและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ ข้อมูลใดๆ ที่ท่านแสดงหรือทำให้ปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd อาจยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ว่าท่านจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd แล้วก็ตาม

6. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          6.1 การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูลในบัญชีสมาชิกหรือประกาศสินค้าหรือบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการเข้าถึงและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิก หากข้อมูลในบัญชีสมาชิกหรือข้อมูลรายการประกาศสินค้าหรือบริการของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ได้
          6.2 ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก dealsdd.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ dealsdd.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
          7.1 ข้อมูลที่ Dealsdd เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจปฏิบัติจัดการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dealsdd
          7.2 เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของท่าน ท่านตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานและบริการต่าง ๆ ของ Dealsdd อย่างเคร่งครัด โดยท่านตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของ Dealsdd และท่านอื่นหรือบุคคลภายนอก หาก Dealsdd ทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดใดต่อ Dealsdd หรือต่อผู้อื่น Dealsdd สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งานหรือบริการ Dealsdd ของท่านผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น รวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานท่านนั้น และจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ง Dealsdd จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
          7.3 Dealsdd จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก Dealsdd เฉพาะที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล หรือกระทำการใด ๆ ตามมาตรการความปลอดภัยและการปราบปราม หรือป้องกันการรบกวน หรือล่วงละเมิดสิทธิทางบุคคลหรือทางทรัพย์สินของ Dealsdd ผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก Dealsdd ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dealsdd อย่างเคร่งครัด
          7.4 ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง Dealsdd ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น
          7.5 Dealsdd ไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้งานบนเว็บไซต์ dealsdd.com หรือแอพพลิเคชั่นของ Dealsdd ในทางปฏิบัติ Dealsdd ไม่มีนโยบายที่จะพยายามรวบรวมข้อมูลใด ๆ จากบุคคลดังกล่าว หากบุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Dealsdd และบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลนั้นได้แจ้งให้ Dealsdd ทราบถึงการดังกล่าว Dealsdd จะทำการลบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลของ Dealsdd โดยมิช้า

8. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเรา dealsdd.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ประกาศเอาไว้นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบล่วงหน้า แต่ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ประกาศไว้นี้ได้ทางหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือหน้าเว็บไซต์หน้านี้ หรือทางจดหมายข่าวที่เราส่งไปยังท่าน

9. ข้อมูลสำหรับติดต่อ
หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ cs@dealsdd.com